Welkom bij Medisch Centrum Octa

Openingstijden : Ma t/m Do : 08:15 - 12:00 uur en 13:15 - 17:00 uur. Vr : 08:15 - 12:00 uur
  Contact : 0344 570970

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen arts/therapeut van Get Back BV / Medisch Centrum Octa en de patiënt/cliënt

• De arts/therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van patiënt/cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

• De arts/therapeut houdt een patiënten-/cliëntendossier bij. De patiënt/cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

• De arts/therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de patiënt/cliënt in alle fasen van de behandeling. De patiënt/cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

• De arts/therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de patiënt/cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de patiënt/cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.

• De arts/therapeut mag zonder toestemming van de patiënt/cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

• De arts/therapeut verplicht zich de patiënt/cliënt correct door te verwijzen naar een collega- arts/therapeut, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

• Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de arts/therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de arts/therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de arts/therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

• De arts/therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De arts/therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

• U heeft het privacyreglement van praktijk gelezen welke vermeld staat op de website van de praktijk (www.medischcentrumocta.nl) en u stemt in met dit regelement

• Bij het aangaan van de overeenkomst wordt patiënt/cliënt vooraf op de hoogte gesteld van het tarief per behandeling.

• Betalingswijze van de behandelingen is per pin of contant per consult.

. De patiënt/cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen,anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

• Voor klachten over de behandeling, dient de patiënt/cliënt dit eerst kenbaar te maken in een gesprek met de behandelend arts/therapeut. Komen zij daar samen niet uit dan kan de patiënt/cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de beroepsvereniging. Voor meer informatie zie de website van de praktijk (www.medischcentrumocta.nl).

• Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de patiënt/cliënt.

• Get Back BV/Medisch Centrum Octa is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van patiënt/cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Dorpsstraat te Kerk-Avezaath of aan Reimersbeek 3 te Amsterdam, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *